Menú Asociados

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Objeto del contrato Contractació de la prestació de subministrament de renovació i unificació de la subscripció del programari de disseny CAD del fabricant AutoDesk, i contractació de noves subscripcions del programari, amb possibilitat d`ampliació de les mateixes durant la vigència del contracte; d’acord amb aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) Les condicions dels subministrament s’establiran en el PPTP, més les que hagi ofert l’adjudicatari en la seva proposta.

Expediente: 01040603/2021/7

Presupuesto base de licitación sin impuestos 47.012,00 Euros
Valor estimado del contrato: 122.231,20 Euros

Tipo de Contrato: Suministros

Código CPV 48000000 Paquetes de software y sistemas de información.

Lugar de Ejecución España – Barcelona

Procedimiento de contratación Abierto simplificado

Fecha fin de presentación de oferta 17/06/2021 23:59

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=CMpJ6eNZvqwSugstABGr5A%3D%3D
Fecha de Actualización del Expte. 02/06/2021 09:42

Resultado

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Pere de Ribes Objeto del contrato Contractació de la prestació de subministrament de renovació i unificació de la subscripció del programari de disseny CAD del fabricant AutoDesk, i contractació de noves subscripcions del programari, amb possibilitat d`ampliació de les mateixes durant la vigència del contracte; d’acord amb aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) Les condicions dels subministrament s’establiran en el PPTP, més les que hagi ofert l’adjudicatari en la seva proposta. Expediente: 01040603/2021/7