Menú Asociados

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Objeto del contrato Contractació del Subministrament, instal·lació i configuració de punts d’accés WIFI i de diferent equipament de xarxa, el seu manteniment i la connexió a Internet d’alta capacitat, en l’àmbit del projecte europeu WIfi4EU, de conformitat amb l’establert al present plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, i Conveni signat entre l`Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l`Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), en data 19 de juny de 2019. L’objecte del contracte inclou subministraments, serveis i obres d’instal·lació, essent la prestació principal i la que té més importància des del punt de vista econòmic la prestació corresponent al servei, segons figura en la memòria justificativa de contractació que figura en l`expedient. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha resultat beneficiari del programa europeu WiFi4EU en la segona convocatòria. Aquest ajut consisteix en un bo de 15.000,00 € destinat a cobrir els costos de l’equipament i la instal·lació dels punts d’accés Wi-Fi en espais públics del municipi, que han de complir els requisits fixats en la convocatòria i en el conveni de subvenció signat amb l`Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), que s’adjunta com a annex núm.II del Plec de Prescripcions Tècniques). En virtut de la Decisió d’Execució (UE) 2021/173 de la Comissió, de 12 de febrer de 2021 [1], s’ha creat l’agència HaDEA [2], Agència Executiva Europea en els Àmbits de la Salut i Digital ( « la nova autoritat atorgant »), i tots els acords de subvenció en curs de l’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA) s’han cedit a la nova autoritat atorgant. De conformitat amb l’article 16 de la Decisió, la nova autoritat atorgant ha assumit tots els compromisos jurídics de l’anterior i s’ha subrogat en els seus drets i obligacions. En concret, i amb efecte a partir de l’1 d’abril de 2021, la nova autoritat atorgant assumeix els drets i obligacions que emanen de l’acord de subvenció subscrit en el seu moment.

Expediente: 01040603/2021/8

Presupuesto base de licitación sin impuestos 33.996,69 Euros
Valor estimado del contrato: 41.196,69 Euros

Tipo de Contrato: Servicios

Código CPV
45314000 Instalación de equipo de telecomunicaciones.

Lugar de Ejecución España – Barcelona

Procedimiento de contratación Abierto

Fecha fin de presentación de oferta 17/06/2021 23:59

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=CMpJ6eNZvqwBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Resultado

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Pere de Ribes Objeto del contrato Contractació del Subministrament, instal·lació i configuració de punts d’accés WIFI i de diferent equipament de xarxa, el seu manteniment i la connexió a Internet d’alta capacitat, en l’àmbit del projecte europeu WIfi4EU, de conformitat amb l’establert al present plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, i Conveni signat entre l`Ajuntament de Sant Pere de Ribes i l`Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), en data 19 de juny de 2019. L’objecte del contracte inclou subministraments, serveis i obres d’instal·lació, essent la prestació principal i la que té més importància des del punt de vista econòmic la prestació corresponent al servei, segons figura en la memòria justificativa de contractació que figura en l`expedient. L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha resultat beneficiari del programa europeu WiFi4EU en la segona convocatòria. Aquest ajut consisteix en un bo de 15.000,00 € destinat a cobrir els costos de l’equipament i la instal·lació dels punts d’accés Wi-Fi en espais públics del municipi, que han de complir els requisits fixats en la convocatòria i en el conveni de subvenció signat amb l`Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), que s’adjunta com a annex núm.II del Plec de Prescripcions Tècniques). En virtut de la Decisió d’Execució (UE) 2021/173 de la Comissió, de 12 de febrer de 2021 [1], s’ha creat l’agència HaDEA [2], Agència Executiva Europea en els Àmbits de la Salut i Digital ( « la nova autoritat atorgant »), i tots els acords de subvenció en curs de l’Agència Executiva d’Innovació i Xarxes (INEA) s’han cedit a la nova autoritat atorgant. De conformitat amb l’article 16 de la Decisió, la nova autoritat atorgant ha assumit tots els compromisos jurídics de l’anterior i s’ha subrogat en els seus drets i obligacions. En concret, i amb efecte a partir de l’1 d’abril de 2021, la nova autoritat atorgant assumeix els drets i obligacions que emanen de l’acord de subvenció subscrit en el seu moment. Expediente: 01040603/2021/8