Menú Asociados

1.- Entitat adjudicadora
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de
l’Aigua, S.A.

2.- Objecte del contracte
a) Contracte relatiu al subministrament de cabalímetres pretractament
a l’EDAR BaixLlobregat
b) Llocs d’execució:EDAR Baix Llobregat: Av Estany de Port s/n (Polígon Industrial Pratenc), 08820
-ElPrat de Llobregat (Barcelona)
c) Durada: 4 mesos
d) Admissió de pròrroga: No e) CPV: 38421110-6 (Cabalímetres)
f) Número de l’expedient: AB/RIM/2020/11
g) Lots: No

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
d) Criteris de valoració: Els establerts a l’Annex8 del Plec de Condicions
Particulars

4.- Valor estimat del contracte: 85.000,00 EUR IVA exclòs

5.- Pressupost base/estimat de licitació
Import 85.000,00 EUR (s/.IVA) desglossat
IVA total 21% 17.850,00 EUR
Import total 102.850,00 EUR

6.- Garanties
Provisional: No
Definitiva: Sí

7.-Obtenció dels Plecs i Contracte Tipus:
Descàrrega al web http://www.aiguesdebarcelona.cat/ca/proveidors

8.- Requisits específics del contractista:
Capacitat i solvència: Els establerts a les Clàusules 7 i 10 del Plec de Condicions
Particulars

9.- Data límit de presentació de les ofertes:
8 de jun y de 2020, a les 12 hores

Signat: Ramon S
anchez Olmo
Director de Compres i Contractació

Barcelona, 6 de maig de 2020

Resultado

1.- Entitat adjudicadora Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. 2.- Objecte del contracte a) Contracte relatiu al subministrament de cabalímetres pretractament a l’EDAR BaixLlobregat b) Llocs d’execució:EDAR Baix Llobregat: Av Estany de Port s/n (Polígon Industrial Pratenc), 08820 -ElPrat de Llobregat (Barcelona) c) Durada: 4 mesos d) Admissió de pròrroga: No e) CPV: 38421110-6 (Cabalímetres) f) Número de l’expedient: AB/RIM/2020/11 g) Lots: No