Menú Asociados

Órgano de Contratación Ajuntament de Cassà de la Selva

Objeto del contrato L’objecte del present contracte és la contractació del subministrament, així com dels serveis d’instal·lació, muntatge, posta en funcionament, manteniment i posterior desmuntatge, dels elements d’il·luminació i ornamentació nadalenca del municipi de Cassà de la Selva, tant dels elements subministrats en règim de lloguer com d’elements propietat de l’Ajuntament, d’acord amb allò previst en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Expediente: X2021000802

Presupuesto base de licitación sin impuestos 139.200,00 Euros
Valor estimado del contrato: 199.520,00 Euros

Tipo de Contrato: Suministros

Código CPV
31500000 Material de iluminación y lámparas eléctricas.

Lugar de Ejecución España – Girona

Procedimiento de contratación Abierto simplificado

Fecha fin de presentación de oferta 17/09/2021 15:00

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=iXM27k5iCSumq21uxhbaVQ%3D%3D

Resultado

Órgano de Contratación Ajuntament de Cassà de la Selva Objeto del contrato L’objecte del present contracte és la contractació del subministrament, així com dels serveis d’instal·lació, muntatge, posta en funcionament, manteniment i posterior desmuntatge, dels elements d’il·luminació i ornamentació nadalenca del municipi de Cassà de la Selva, tant dels elements subministrats en règim de lloguer com d’elements propietat de l’Ajuntament, d’acord amb allò previst en el Plec de Prescripcions Tècniques. Expediente: X2021000802