Menú Asociados

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Objeto del contrato Contractació de la prestació del subministrament i instal·lació de la Cortina Tallafocs per al Teatre Municipal de Les Roquetes a Sant Pere de Ribes, d’acord amb aquest plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques. Les seves especificacions tècniques i les condicions del subministrament queden definides al PPT, més les que hagi ofert l’adjudicatari en la seva proposta. El lloc de lliurament del subministrament serà al Teatre Municipal, al carrer Hernan Cortés núm. 14 de les Roquetes.
Expediente: 01040603/2021/11

Presupuesto base de licitación sin impuestos 21.633,21 Euros
Valor estimado del contrato: 21.633,21 Euros
Tipo de Contrato: Suministros

Código CPV 35000000 Equipo de seguridad, extinción de incendios, policía y defensa.

Lugar de Ejecución España – Barcelona

Procedimiento de contratación Abierto

Fecha fin de presentación de oferta 17/09/2021 23:59

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=t9ABam5AyYLnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Resultado

Órgano de Contratación Ajuntament de Sant Pere de Ribes Objeto del contrato Contractació de la prestació del subministrament i instal·lació de la Cortina Tallafocs per al Teatre Municipal de Les Roquetes a Sant Pere de Ribes, d’acord amb aquest plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques. Les seves especificacions tècniques i les condicions del subministrament queden definides al PPT, més les que hagi ofert l’adjudicatari en la seva proposta. El lloc de lliurament del subministrament serà al Teatre Municipal, al carrer Hernan Cortés núm. 14 de les Roquetes. Expediente: 01040603/2021/11