Menú Asociados

Órgano de Contratación Ajuntament de Mollet del Vallès

Objeto del contrato Realització de les obres de Reforma, millora de l’eficiència i adequació normativa de la climatització i ventilació de la Biblioteca de Can Mulà de Mollet del Vallès, de conformitat amb el Projecte d’obra local ordinària aprovat definitivament per decret de la regidora coordinadora de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials, en data 17 de febrer de 2021, amb mesures de contractació sostenible. Actualment, la Biblioteca de Can Mulà disposa d’un sistema de climatització que no cobreix les necessitats d’ús de l’edifici, amb un elevat consum energètic i un baix nivell de qualitat del servei, i amb zones de l’edifici sense climatitzar. Des de l’Ajuntament s’ha identificat la necessitat de dotar la Biblioteca de Can Mulà d’una nova instal·lació de climatització i ventilació més eficient. D’acord amb l’informe tècnic no es divideix en lots l’objecte del contracte pel fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic. L’obra es realitza en un únic edifici, i comprèn diverses instal·lacions i espais que estan relacionats. És necessària una execució integral de tota la instal·lació, per garantir els nivells de qualitat exigibles i assegurar una visió única i de conjunt des del punt de vista del confort dels usuaris, i la seguretat i l’eficiència energètica de la instal·lació.

Expediente: COOB/21006

Presupuesto base de licitación sin impuestos 146.523,71 Euros
Valor estimado del contrato: 151.440,79 Euros

Tipo de Contrato: Obras

Código CPV 45331000 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Lugar de Ejecución España – Barcelona

Procedimiento de contratación Abierto simplificado

Fecha fin de presentación de oferta 10/08/2021 12:00

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=dmYsyU8FXJQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Resultado

Órgano de Contratación Ajuntament de Mollet del Vallès Objeto del contrato Realització de les obres de Reforma, millora de l’eficiència i adequació normativa de la climatització i ventilació de la Biblioteca de Can Mulà de Mollet del Vallès, de conformitat amb el Projecte d’obra local ordinària aprovat definitivament per decret de la regidora coordinadora de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials, en data 17 de febrer de 2021, amb mesures de contractació sostenible. Actualment, la Biblioteca de Can Mulà disposa d’un sistema de climatització que no cobreix les necessitats d’ús de l’edifici, amb un elevat consum energètic i un baix nivell de qualitat del servei, i amb zones de l’edifici sense climatitzar. Des de l’Ajuntament s’ha identificat la necessitat de dotar la Biblioteca de Can Mulà d’una nova instal·lació de climatització i ventilació més eficient. D’acord amb l’informe tècnic no es divideix en lots l’objecte del contracte pel fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic. L’obra es realitza en un únic edifici, i comprèn diverses instal·lacions i espais que estan relacionats. És necessària una execució integral de tota la instal·lació, per garantir els nivells de qualitat exigibles i assegurar una visió única i de conjunt des del punt de vista del confort dels usuaris, i la seguretat i l’eficiència energètica de la instal·lació. Expediente: COOB/21006