Menú Asociados

Órgano de Contratación Ajuntament de Viladecans

Objeto del contrato Subministraments i serveis per a la migració, actualització i manteniment del programari de gestió de totes les competències de RRHH, de l’empresa Meta4 Spain, SAU en la seva darrera versió RHSP Web, amb totes les funcionalitats de recursos humans i les noves funcionalitats del producte, amb l’afegit de nous mòduls de gestió de la formació i selecció, i amb la integració de l’aplicació de control de presència Digitek i el registre electrònic de l’ajuntament (T-Systems), programari d’us de recursos humans i compra de noves funcionalitats que queden expressades en el plec de prescripcions tècniques.

Expediente: ASG/Contractació/2021/33 – 14/2021/CSUBM

Presupuesto base de licitación sin impuestos 47.360,00 Euros

Valor estimado del contrato: 47.360,00 Euros

Tipo de Contrato: Suministros

Código CPV 48218000 Paquetes de software de gestión de licencias.

Lugar de Ejecución España – Barcelona

Procedimiento de contratación Negociado sin publicidad

Fecha fin de presentación de oferta 25/08/2021 14:00

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=vs1KSljAnBouf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

Resultado

Órgano de Contratación Ajuntament de Viladecans Objeto del contrato Subministraments i serveis per a la migració, actualització i manteniment del programari de gestió de totes les competències de RRHH, de l’empresa Meta4 Spain, SAU en la seva darrera versió RHSP Web, amb totes les funcionalitats de recursos humans i les noves funcionalitats del producte, amb l’afegit de nous mòduls de gestió de la formació i selecció, i amb la integració de l’aplicació de control de presència Digitek i el registre electrònic de l’ajuntament (T-Systems), programari d’us de recursos humans i compra de noves funcionalitats que queden expressades en el plec de prescripcions tècniques. Expediente: ASG/Contractació/2021/33 – 14/2021/CSUBM